Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 03 2019

royals

November 07 2018

royals
9729 117d 500

November 03 2018

royals
royals
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
royals
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
Chcę usiąść i słuchać, być blisko.
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
To dużo i mało, i wszystko.
— Sambor Dudziński
Reposted fromimyours imyours viaonlywithu onlywithu

October 28 2018

royals
7696 47ec
Reposted fromretro-girl retro-girl viainsanedreamer insanedreamer
royals
6170 48a5
Reposted fromcarol91 carol91 viakikkeer kikkeer
royals
royals
8975 872d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakikkeer kikkeer

September 14 2018

royals
2228 6250
royals
5807 a819 500
royals
9089 d855 500

June 09 2018

royals
royals
7694 aef7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaIriss Iriss

January 14 2018

royals
royals
8099 c799 500
Reposted fromimradioactive imradioactive viaaynis aynis
royals
Reposted frombluuu bluuu viamajcia majcia
royals
Niewiastę dzielną któż znajdzie? 
Jej wartość przewyższa perły.  [...] Strojem jej siła i godność, 
do dnia przyszłego się śmieje. 
— Prz 31,10,25
Reposted fromdys dys
5001 8284
Reposted fromsheeponajeep sheeponajeep viagazda gazda
3916 d5ef

fehral:

oldfarmhouse:

In the woods

http://pin.it/_lbPcvw

F E H R A L | win or learn, never lose. | IG: itsjesslam

Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viazEveR zEveR
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl